Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Traffic Tickets and License Issues in Hackensack, NJ

As a former judge and former prosecutor of the Central Municipal Court of Bergen County, Adriana Wos-Mysliwiec, Esq., has unique experience to assist you with municipal courts matters. Our firm has the experience required to help protect your driver’s license. Please note Adriana Wos-Mysliwiec cannot represent you if you were a Defendant in any case in which she was the prosecutor or the judge.

woman getting traffic ticket

Traffic Violations in Hackensack, NJ

Traffic tickets are a serious headache that can lead to your New Jersey driving privileges being suspended or revoked. Even what some may consider minor violations can subject you to harsh fines. Many drivers don’t know not responding to ticket or not appearing in court can result in a warrant for your arrest!

The New Jersey Division of Motor Vehicles tracks all violations using a point system. All moving violations add points to your driving record. Typical examples of 2-point tickets are Careless Driving, Failing to Observe a Traffic Control Device and Speeding (1 to 14 mph over). More serious violations are assessed 4 points such as Speeding (15 to 29 mph over) and Improper Passing. The most serious violations which are 5 points include Reckless Driving, Speeding (30 mph over), and Passing a School bus.

The best way to keep points off your record is to have an experienced attorney handle your case. The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC will go to court with you and negotiate with the prosecutor to reduce or eliminate the points you are facing. In many cases, including speeding, we will be able to have the charge reduced to a no point violation. In some cases, we are able to have non-speeding offenses reduced to other no point violations even for drivers who have used up their two available unsafe operation violations.

So what? Why do points matter?
  • Six or more points within three years result in a surcharge.
  • 12 or more points result in an automatic suspension.
  • Just 2 points can increase your insurance rates. Check with your insurance agent before you decided to plead guilty to any violation.
How can I get rid of points on my record?

A Defensive Driving Course may reduce your accumulated points for each course you take, with limitations.  Remaining violation and suspension-free for one year or by taking qualified driving courses approved by MVC may also reduce points. However, your insurance company might not factor these deductions into your insurance rate.

How do traffic violations affect my CDL?

A Commercial Driver’s License holder is subject to additional penalties for certain moving violations. These penalties frequently include suspension of your CDL even if you were not driving a CMV at the time you received the ticket.

How can I prevent getting points on my record?

If you have tickets, then the best way to keep points off your record is to have an experienced attorney handle your case. At the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC we have experience in the New Jersey Municipal Courts, as both prosecutors and judges. We know how it works. We will go to court with you to negotiate and reduce or eliminate the points you are facing. In many cases, including speeding, we will be able to have the charge reduced to a no point violation. In some cases, we are able to have non-speeding offenses reduced to other no point violations even for drivers who have used up their two available unsafe driving (39:4-97.2) violations.

Do I get points for out of state moving violations? If I am an out of state driver do violations in New Jersey put points on my license?

Yes. Even though you are a New Jersey driver, you can still acquire points and penalties for violations committed in other states. If you are licensed in another state and receive a ticket in New Jersey, the points may transfer to your home state.

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Mandaty drogowe i sprawy związane z prawem jazdy

Jako były sędzia i były prokurator Centralnego Sądu Miejskiego Powiatu Bergen, Adriana Wos-Mysliwiec posiada wyjątkowe doświadczenie pomagając w sprawach sądów miejskich. Te kwalifikacje są niezbędne, aby ochronić Twoje prawo jazdy. Zwracamy uwagę, że Adriana Wos-Mysliwiec nie może Cię reprezentować, jeśli byłeś oskarżonym w jakiejkolwiek sprawie, w której była prokuratorem lub sędzią.

woman getting traffic ticket

Doświadczenie w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego w powiecie bergen

Mandaty drogowe to poważny powód do zmartwienia, który może doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów w stanie New Jersey. Czasami nawet drobne przekroczenie, może zakończyć się surowymi karami. Wielu kierowców nie wie, że brak odpowiedzi na mandat lub niestawienie się w sądzie może skutkować nakazem aresztowania!

Wydział Pojazdów Samochodowych stanu New Jersey śledzi wszystkie naruszenia za pomocą systemu punktowego. Wszystkie wykroczenia podczas prowadzenia pojazdu sumują punkty karne do Twojego rekordu jazdy. Typowe przykłady mandatów za 2 punkty karne to: nieostrożna jazda, niezauważenie urządzenia do kontroli ruchu i przekroczenie prędkości (powyżej 1 do 14 mil na godzinę). Poważniejsze wykroczenia są oceniane na 4 punkty, takie jak przekroczenie prędkości (od 15 do 29 mil na godzinę) i niewłaściwe wyprzedzanie. Najpoważniejsze naruszenia przepisów ruchu drogowego, które wynoszą 5 punktów, to lekkomyślna jazda, przekraczanie prędkości (30 mil na godzinę) i wyprzedzanie autobusu szkolnego.

Najlepszym sposobem na pozbycie się punktów jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika. Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec wystąpi z Tobą w sądzie i wynegocjuje z prokuratorem możliwość zmniejszenia lub wyeliminowania punktów, z którymi się borykasz. W wielu przypadkach za przekroczenie prędkości będziemy mogli obniżyć oskarżenie do przewinienia bez punktów karnych. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie zredukować wykroczenia, inne niż przekroczenie prędkości do bezpunktowych, nawet w przypadku kierowców, którzy już wykorzystali swoje dwa dostępne przekroczenia przepisów dotyczących niebezpiecznej jazdy.

Więc co? Dlaczego punkty mają znaczenie?
  • Sześć lub więcej punktów w ciągu trzech lat skutkuje dodatkową karą pieniężną.
  • 12 lub więcej punktów skutkuje automatycznym zawieszeniem.
  • Zaledwie 2 punkty mogą zwiększyć stawki ubezpieczenia. Skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym, zanim zdecydujesz się przyznać do winy.
Jak mogę się pozbyć punktów z mojego rekordu?

Każdy odbyty kurs jazdy defensywnej może przy pewnych ograniczeniach zredukować punkty, które nazbierałeś na swoim rekordzie.  Pozostałe punkty mogą być zredukowane jesli przez cały rok nie będziesz miał żadnych wykroczeń drogowych.  Jednakże, firma ubezpieczeniowa może nie brać tych elementów pod uwagę w ustalaniu kosztu ubezpieczenia.

Jak wykroczenia drogowe wpływają na moje prawo jady CDL?

Posiadacz komercyjnego prawa jazdy podlega dodatkowym karom za pewne wykroczenia ruch drogowwego. Kary te często obejmują zawieszenie twojego CDL, nawet jeśli nie prowadziłeś CMV w momencie otrzymania mandatu.

Jak mogę się uchronić przed punktami karnymi na moim koncie?

Jeśli masz mandaty, najlepszym sposobem na utratę punktów jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika. Adriana Wos-Mysliwiec posiada doświadczenie w sądach miejskich stanu New Jersey, zarówno jako prokurator, jak i sędzia. Wiemy, jak to działa. Udamy się z Tobą do sądu, aby wynegocjować zmniejszenia lub wyeliminować punkty, z którymi się borykasz. W wielu przypadkach, w tym za przewinienie za przekroczenie prędkości, będziemy mogli obniżyć do wykroczenia bezpunktowego. W niektórych przypadkach włącznie z przekroczeniem prędkości, jesteśmy w stanie zredukować wykroczenia do bezpunktowych, nawet w przypadku kierowców, którzy już wykorzystali już swoje dwa dostępne naruszenia przepisów dotyczących niebezpiecznej jazdy. (39: 4-97.2).

Czy jeśli jestem kierowcą spoza stanu i otrzymałem mandat za wykroczenia w stanie New Jersey to czy punkty karne przejdą na moje prawo jazdy?

Tak. Nawet jeśli jesteś kierowcą w New Jersey, nadal możesz zdobywać punkty i kary za przekroczenia popełnione w innych stanach. Jeśli posiadasz licencję w innym stanie i otrzymasz mandat w New Jersey, punkty mogą zostać przeniesione do Twojego stanu.

Adriana

Przydatne linki

Zadzwoń pod numer 201-343-0031, aby uzyskać konsultację już dziś!

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.