Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Experienced Immigration Law Attorney in New Jersey

Immigration law can be confusing and time consuming. If you seek immigration benefits, the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC has an extensive record of experience and success in dealing with the USCIS, NBC, NVC and DOS in obtaining employment and family-based green cards and moving cases through consular processing in almost all visa types. Additionally, immigration procedures, fees, and regulations are subject to frequent change, which the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC regularly tracks to ensure developing the best strategy possible for each case.

US Flag

Areas of Our Immigration Practice

Experienced and effective representation by a highly skilled and dedicated immigration attorney is invaluable to the success of any immigration matter. Our legal team has many years of experience in Cancellation of Removal, Waivers of Inadmissibility and Deportability, Withholding of Removal, Family and Employment-Based Immigration, and visa petitions. We tirelessly investigate matters to work toward winning your case!

 • Employment Based and Family Based Immigration
 • Illegal Entry
 • Deportation / Removal Defense
 • Visas Applications
 • Immigration Appeals
 • Naturalization and Citizenship
 • Extreme Hardship Waivers

Family-Based Immigration

 • Permanent Residence Applications (I-485) for family members both in and outside the U.S.
 • Alien Relative Petitions (I-130)
 • Fiancée Petitions (I-129F) (K-1 visas)
 • Consular Processing for Immigrant and Nonimmigrant Visas (NVC and DOS)
 • Applications for Removal of Conditions (I-751)
 • Advance Parole/Permission to Travel (I-131)
 • Employment Authorization (I-765)
 • Document Replacement: Alien Registration Card, Naturalization Certificate, etc.
 • USCIS Fees
 • USCIS Forms

Employment-Based Immigration

 • Labor Certification Applications
 • Aliens of Extraordinary Ability
 • Advanced Degree Professionals
 • National Interest Waivers
 • Exchange Visitors
 • International Business Executives and Managers and Transferees
 • H-1B Professionals
 • L-1 Transferees
 • O-1 Artists and Others of Extraordinary Ability
 • E-Treaty Investors

Deportation / Removal Defense and Immigration Appeals

 • Denial of Applications
 • Deportation or Removal Proceedings
 • Motions to Reconsider and Reopen
 • Criminal Convictions
 • 245(i)
 • Hearings before the Immigration Court (EOIR)
 • Stays of Deportation and Cancellation of Removal
 • Appeals of Decisions
 • Consequences of being out-of-status

After Deportation, Removal, or Voluntary Departure

If you have been deported from the United States either voluntarily or forcibly by an Immigration Judge and/or Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) and/or Customs, there may be an avenue to reopen your case.  Call us today for a consultation!

 • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Adriana Wos-Mysliwiec to doświadczony adwokat imigracyjny w Hackensack, New Jersey

Prawo imigracyjne może być zagmatwane i czasochłonne. Jeśli ubiegasz się o świadczenia prawa imigracyjnego, Kancelaria Adriana Wos-Mysliwiec posiada bogate doświadczenie i sukcesy w sprawach do USCIS, NBC, NVC, DOS przy załatwianiu zielonej karty na zasadzie zatrudnienia lub w ramach łączenia rodzin. Udziela pomocy w skomplikowanym procesie konsularnym dotyczącym wszystkich rodzajów wiz. Ponadto, Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec regularnie śledzi często zmieniające się opłaty, procedury i przepisy imigracyjne w celu wypracowania najlepszej możliwej strategii dla każdej sprawy.

US Flag

Obszary Naszej Praktyki Imigracyjnej

Doświadczona i skuteczna reprezentacja przez wysoko wykwalifikowanego i oddanego prawnika imigracyjnego jest niezbędna dla powodzenia każdej sprawy imigracyjnej. Nasz zespół prawny posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie unieważnienia wydalenia, uchylenia kary, ułaskawienia, uchylenie zakazu wjazdu, wstrzymania wydalenia oraz przygotowania dokumentów w sprawach imigracji rodzinnej i zawodowej. Niestrudzenie badamy wszelkie okoliczności, aby wygrać Twoją sprawę!

 • Imigracja oparta na zatrudnieniu i rodzinie
 • Nielegalny wjazd
 • Obrona przed deportacją / wydaleniem
 • Wnioski o wizy
 • Odwołania imigracyjne
 • Naturalizacja i obywatelstwo
 • Zwolnienia/ Przebaczenie z tytułu szczególnych trudności (I-601)

Petycje Rodzinne Imigracyjne i Wizy Nieimigracyjne

 • Wnioski o pobyt stały (I-485) dla rodzin na terenie Stanów Zjednoczonych i poza.
 • Wnioski Rodzinne (I-130)
 • Wnioski o Wizy Narzeczeńskie (I-129F) (wizy K-1)
 • Postępowanie konsularne w przypadku wiz imigracyjnych i nieimigracyjnych (NVC i DOS)
 • Wnioski o usunięcie warunków z zielonych kart (tymczasowych) (I-751)
 • Wnioseki o dokument podróżny (Advanced / Permission to Travel) (I-131)
 • Pozwolenie na prace (I-765)
 • Odnowienie lub otrzymanie dokumentów: zielona karta, świadectwo naturalizacji, itp.
 • USCIS Fees
 • USCIS Forms

Wnioski o Wizę Dla Pracowników

 • Proces PERM przez Departament Pracy
 • Cudzoziemcy posiadający niezwykłe umiejętności
 • Specjaliści z zaawansowanym stopniem naukowym
 • Cudzoziemcy, których zatrudnienie leży w interesie narodowym
 • Wymiana studentów
 • Dyrektorzy, kierownicy i oddelegowani z firm międzynarodowych.
 • H-1B Specjaliści
 • L-1 dla pracowników międzynarodowych
 • Artyści O-1 i inni o niezwykłych zdolnościach
 • Inwestorzy E-Traktatu o Inwestowaniu

Obrona przed Deportacją/Wydaleniem Odwołania Imigracyjne

 • Odmowa wniosku
 • Postępowanie w sprawie deportacji lub wydalenia
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie i ponowne otwarcie sprawy
 • Wyroki karne
 • 245 (i) („Amenstia”)
 • Przesłuchania przed sądem imigracyjnym (EOIR)
 • Zawieszenie deportacji lub anulowanie wydalenia z USA
 • Odwołania od decyzji
 • Konsekwencje braku statusu

Po deportacji, wydaleniu lub dobrowolnym opuszczeniu USA

Istnieje możliwość ponownego otwarcia Twojej sprawy, gdy zostałeś deportowany ze Stanów Zjednoczonych przez sędziego imigracyjnego, lub na granicy przez CBP, lub przez ICE, gdy dobrowolne zgodziłeś się na opuszczenie USA.  Zadzwoń do nas już dziś na konsultację!

 • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.