Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Providing You the Representation You Deserve

Fluent in Polish, Adriana Wos-Mysliwiec is the managing member of the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. With over twenty years of experience as a matrimonial, immigration and bankruptcy practitioner, she also has extensive experience in municipal court matters as both a former prosecutor (Central Municipal Court, March 2011 to April 2013) Cresskill Alternate Prosecutor (March 2012 to April 2013) and as a former municipal judge (Central Municipal Court of Bergen County May 2013 to April 2015). She was also privileged to serve as a Law Clerk in the Family Part to the Honorable George W. Parsons, Jr., J.S.C. (September 2000 to September 2001).

Adriana

Adriana Wos-Mysliwiec

In addition to her practice, in years past, Adriana has enjoyed a weekly appearance on Polish Radio (WRKL), published Columns / Commentaries in Polish Language Newspapers such as Nowy Dziennik, 2 Tygodnik Polonijny and Tygodnik Plus and has been published many articles in English in publications such as the New Jersey Bar Association Bankruptcy Law Section Newsletter, the Saint John’s University School of Law Journal of Legal Commentary (where she was also an Articles Editor), in the Women Lawyers in Bergen Newsletter and the County Seat.

Court Admissions

Commonwealth of Massachusetts, District of Massachusetts, 1995.
States of New Jersey and New York, District of New Jersey, 2001.
Southern and Eastern District of New York, 2004.

Education

St. John’s University School of Law J.D.  |  June 2000
CALI Excellence for the Future Award in Immigration.Articles Editor, St, John’s University Journal of Legal Commentary (Merit Journal).

The George Washington University B.A.  |   February 1992
Bachelor of Arts, History, Minors in German and Theater.

Professional & Bar Associations

Supreme Court of New Jersey Committee Women in the Courts

New Jersey State Bar Association

Bergen County Bar Association, Immigration Law Committee

Women Lawyers In Bergen

Fee Arbitration Committee for Bergen County (2013)

Personal Associations

Kosciuszko Foundation
Former Trustee, Lifelong Member

Bergen County Republican Organization
Member (2003-2013, 2016-present)
County Committee (2012 & 2016)
Policy Committee (2011-2012)

Bergen County Republican Lawyers Organization
Founder, President (2009-2012)

Bergen County Polish American Republican Club
Vice-President (2013)

Polish American Congress
Member

Girl Scouts of Bergen County/Northern NJ
Former Board Member, Lifetime member

Archdiocese of Newark School Council
Member and Policy Committee President (2010-2012)

Polish American Apostolate Committee
Member (2016 to 2020)

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Zaoferuje sposób reprezentacji, na który zasługujesz

Adriana Wos-Mysliwiec, która prowadzi Kancelarię Prawną “Adriana Wos-Mysliwiec”, biegle mówi po polsku oraz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego, imigracyjnego i upadłościowego. Posiada również rozległe doświadczenie w sprawach w sadów miejskich zarówno jako były prokurator (Central Municipal Court, od marca w 2011 r. do kwietnia 2013 r.), zastępczy prokurator w Cresskill (od marca 2012 r. do kwietnia 2013 r.) jak również były sędzia sądu miejskiego (Central Municipal Court dla Powiatu Bergen, od maja 2013 r. do kwietnia 2015 r.). Miała również zaszczyt służyć jako Sekretarz Sądowy w sądzie rodzinnym u sędziego George W. Parsons (od września 2000 r. do września 2001 r.).

Adriana

O Adrianie Wos-Mysliwiec

W minionych latach oprócz swojej praktyki, Adriana Woś-Myśliwiec występowała raz w tygodniu w Polskim Radiu (WRKL), publikowała felietony / komentarze w polskich gazetach, takich jak Nowy Dziennik, Tygodnik Polonijny i Tygodnik Plus oraz była autorką artykułów w języku angielskim w następujących publikacjach: “New Jersey Bar Association Bankruptcy Law Section”, “The Saint John’s University School of Law Journal of Legal Commentary” (gdzie była również jednym z redaktorów), w biuletynie “Women Lawyers in Bergen” i “County Seat.”

Uprawnienia do występowania przed sądami

Commonwealth of Massachusetts, District of Massachusetts, 1995.
States of New Jersey and New York, District of New Jersey, 2001.
Southern and Eastern District of New York, 2004.

Wykształcenie

St. John’s University School of Law J.D.  |  June 2000
CALI Excellence for the Future Award in Immigration.Articles Editor, St, John’s University Journal of Legal Commentary (Merit Journal).

The George Washington University B.A.  |   February 1992
Bachelor of Arts, History, Minors in German and Theater.

Stowarzyszenia zawodowe I adwokackie

Supreme Court of New Jersey Committee Women in the Courts

New Jersey State Bar Association

Bergen County Bar Association, Immigration Law Committee

Women Lawyers In Bergen

Fee Arbitration Committee for Bergen County (2013)

Stowarzyszenia osobiste

Kosciuszko Foundation
Trustee, Lifelong Member

Bergen County Republican Organization
Member (2003-2013, 2016-present)
County Committee (2012 & 2016)
Policy Committee (2011-2012)

Bergen County Republican Lawyers Organization
Founder, President (2009-2012)

Bergen County Polish American Republican Club
Vice-President (2013)

Polish American Congress
Member

Girl Scouts of Bergen County/Northern NJ
Former Board Member, Lifetime member

Archdiocese of Newark School Council
Member and Policy Committee President (2010-2012)

Polish American Apostolate Committee
Member (2016 to present)

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.