Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Experience in Handling Expungements in Hackensack, NJ

Did you know that many unfortunate past criminal mistakes and records can be erased permanently? A clean criminal record in New Jersey is an asset that can help you get a job, keep your job, or advance in your employment. In addition, certain professional licenses, volunteers, sports coaches, firearms permits, foster and adoptive parents require criminal background checks and clean criminal records.

With the help of the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC, you may be able to wipe that past indiscretion away! Please call to schedule an appointment to meet with one of our attorneys. We will tell you if we can help you or not, or if you need to do other work first before you can proceed.

bergen courthouse

Get a Clean Criminal Record in New Jersey

An expungement may be available to prevent your criminal records from being generally available to the public. Depending on the specific circumstances or your prior arrest and/or criminal conviction, if you are eligible for an expungement, the law treats that prior arrest or conviction as having never occurred. Essentially, the criminal record may be sealed, although it will still be available for law enforcement and immigration authorities.

Why Have Your New Jersey Criminal Record Expunged?

Because it gives you credibility and trustworthiness. Even if you had an outright dismissal, or have completed a diversionary program such as Conditional Dismissal, Conditional Discharge or Pre-Trial Intervention, the underlying criminal arrest will still be on your record. Expungements enable an applicant to avoid unpleasant consequences of past situations.

There are many types of cases that the New Jersey Courts may expunge. Certain Indictable Offenses, Disorderly Persons Offenses, Arrests, Ordinance Violations, even past PTI and / Conditional Discharges. N.J.S.A 2C:52-1, et seq. The time frame that has to pass before you can file for an expungement is different in each type of case. You need to speak to an experienced expungement attorney to address your case.

Call the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC at 201-343-0031.

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Doświadczenie w sprawach wyczyszczenia rejesteru karnego

Czy się orientujesz, że wiele niefortunnych kryminalnych błędów popełnionych w przeszłości i ich rejestry można całkowicie wymazać? Czysty rejestr karny w New Jersey to zasoby, które mogą Ci pomóc znaleźć pracę, utrzymać ją lub awansować. Ponadto, niektóre licencje zawodowe, zostanie wolontariuszem, trenerem sportowym, uzyskanie pozwolenia na broń palną, zostanie rodzicem zastępczym i adopcja wymagają sprawdzenia przeszłości kryminalnej i czystego rejestru karnego.

Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec pomoże wymazać dawne przewinienia! Zadzwoń, aby umówić się na spotkanie z jednym z naszych prawników. Poinformujemy Cię, czy możemy Ci pomóc, czy musisz najpierw podjąć inne działania zanim będziesz mógł zacząć ten proces.

bergen courthouse

Uzyskaj czysty rejestr karny w New Jersey

Istnieje możliwość usunięcia Twoich zapisów z rejestru karnego tak aby nie były ogólnie dostępne. W zależności od specyficznej sytuacji lub wcześniejszego aresztowania i / lub wyroku skazującego, jeśli kwalifikujesz się do usunięcia twojej historii kryminalnej, to prawo traktuje to wcześniejsze aresztowanie lub wyrok jakby nigdy nie miał miejsca. Zasadniczo rejestr karny może zostać zamknięty, chociaż nadal może być dostępny dla organów ścigania i organów imigracyjnych.

Dlaczego powinieneś wyczyścić swój rejestr karny w New Jersey?

Ponieważ zapewnia Ci wiarygodność i zaufanie. Nawet jeśli sprawa została oddalona lub ukończyłeś program przewidziany dla sprawy z zawieszeniem, taki jak warunkowe zwolnienie, interwencja przedprocesowa, to aresztowanie w tej sprawie pozostanie w Twoim rejestrze. Wyczyszczenie rejestru pozwoli uniknąć nieprzyjemnych skutków sytuacji z przeszłości.

Istnieje wiele rodzajów spraw, które sądy stanu New Jersey mogą wymazać z rejestru karnego. Niektóre przestępstwa podlegające karze, przestępstwa związane z zakłóceniem porządku publicznego, aresztowania, pogwałcenie zarządzeń miejskich, a nawet wcześniejsza interwencja przedprocesowa PTI i / warunkowe zwolnienia. N.J.S. A 2C: 52-1 i następnie dodane. Czas, który musi upłynąć zanim będzie można złożyć wniosek o usunięcie z rejestru karnego, jest inny dla każdego rodzaju sprawy. Powinieneś porozmawiać z doświadczonym prawnikiem w celu załatwienia tej sprawy.

Zadzwoń do Kancelarii Adrian Wos-Myśliwiec pod numer 201-343-0031.

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.