Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Experienced Foreclosure Attorney in Hackensack, NJ

Are you afraid of potentially losing your home? The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC serving Bergen County, NJ will do everything in its power to prevent that from happening. Homeowners can be overwhelmed by financial problems for many reasons and feel unsure about their options and rights. Homeowners often feel they have no hope, but facing foreclosure does not necessarily guarantee that they will lose their home; in fact, there are many options and defenses to foreclosure. Our team uses every legal strategy available to keep clients in their home. Begin now by hiring representation from an experienced foreclosure defense lawyer!

A Starting Point to Avoid Foreclosure: Assess Your Reality

Our clients face foreclosure for many reasons: job loss, sudden illness, divorce, and debt obligations that have grown out of control. Having worked at one of the largest foreclosure firms in the state of New Jersey, Adriana Wos-Mysliwiec, Esq. knows how to evaluate every possible defense in a foreclosure case. An active defense can help the process with your lender to determine better solutions than the continued time and expense of foreclosure litigation.

With our foreclosure defense team on your side, you will receive proper representation to respond to bank notices, to negotiate, and if necessary, to vigorously represent you in court. Our team uses every legal strategy available to keep clients in their homes and to prevent a sheriff’s sale. As we fight the foreclosure process, our team can also guide you through the often-frustrating mortgage modification process.

senior couple looking at paperwork with lawyer

You Have Rights and Options, Don’t Face Foreclosure Alone

We raise all appropriate foreclosure defenses and aggressively negotiate with lenders to help our clients to remain living in their homes. The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC’s foreclosure defense legal team treats our clients as individuals, with special attention paid to the unique facts and circumstances of each situation. We leverage our experience and knowledge to prepare an individually customized strategy for each specific client’s foreclosure defense.

Preparing for Foreclosure Defense in New Jersey

The New Jersey foreclosure process begins when you fall behind on your mortgage payments and your mortgage lender sends you a Notice of Intent to Foreclose in the mail. From there, lenders must follow very specific procedures before they can obtain a Final Judgment of Foreclosure. The law protects your rights as a homeowner and it is critical that you participate in and stay informed throughout the foreclosure process to fight foreclosure and stay in your home.

We recommend the following to prepare yourself for the foreclosure process:

Don’t Throw Out Your Mail

Please open every piece of mail from your mortgage lender immediately throughout the entire foreclosure process. Much of what you receive requires action with limited deadlines. Opening your mail and sending it to your attorney allows us to discuss an appropriate strategy to avoid missing any deadlines. Preparedness is the key to a proper legal strategy.

Find Your Closing Package

Keep copies of all documents you signed at your closing readily available, as they clearly state the terms of your mortgage and how much money you owe. If you can't find them, send your lender a request for copies. Really sit down and assess your financial life. Take stock of what you can really afford to spend on housing moving forward.

Watch Out for Scams

Unscrupulous companies often prey upon financially strapped homeowners by luring people into some crazy offer. Like grandma always said: if it sounds too good to be true, it usually is!

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Doświadczony Adwokat w Hackensack, NJ od spraw przejęcia zadłużonej nieruchomości (Foreclosure)

Czy obawiasz się możliwości utraty domu? Kancelaria Adriana Wos-Mysliwiec w powiecie Bergen w stanie New Jersey zrobi wszystko, co w jej mocy, aby temu zapobiec. Właściciele domów mogą być z wielu powodów przytłoczeni problemami finansowymi i nie być pewni co do swoich możliwości i praw. Tracą nadzieję, ale będąc postawionym w obliczu foreclosure nie zawsze jest gwarancją utraty domu. W rzeczywistości istnieje wiele opcji i sposobów obrony przed przejęciem domu przez bank. Nasz zespół wykorzystuje każdą dostępną strategię prawną, aby klienci mogli pozostać w swoich domach. Zacznij już teraz, zatrudniając doświadczonego prawnika zajmującego się obroną przed przejęciem nieruchomości!

Punkt wyjściowy aby uniknąć przejęcia nieruchomości (Foreclosure): Ocena swojej rzeczywistości

Jest wiele powodów, dlaczego nasi klienci zostają postawieni w obliczu sprawy sądowej o przejęcie domu przez wierzycieli (Foreclosure): utrata pracy, nagła choroba, rozwód i długi, które wymknęły się spod kontroli. Adwokat Adriana Wos-Mysliwiec pracowała w jednej z największych firm w stanie New Jersey zajmujących się egzekucją nieruchomości i potrafi ocenić jaką można zastosować obronę w przypadku “Foreclosure”. Aktywna obrona może pomóc w postępowaniu z pożyczkodawcą przy ustaleniu lepszych rozwiązań niż czasochłonny i wysoki koszt postępowania sądowego o Foreclosure.

Mając po swojej stronie nasz zespół do obrony przed Foreclosure, który będzie Ciebie skutecznie reprezentował, aby odpowiedzieć na zawiadomienia bankowe, negocjować i jeśli to konieczne, energicznie reprezentować Cię w sądzie. Nasz zespół wykorzystuje każdą dostępną strategię prawną, aby klienci mogli zatrzymać ich domy i zapobiec “sprzedaży szeryfa”. Podczas naszej walki z procesem Foreclosure, nasz zespół może również pomóc w przejściu przez trudny często frustrujący proces modyfikacji kredytu hipotecznego.

senior couple looking at paperwork with lawyer

Masz Prawa i Różne Możliwości Obrony, Nie Przeciwstawiaj się Foreclosure Samotnie

Bierzemy pod uwagę wszystkie odpowiednie obrony przed Foreclosure i agresywnie negocjujemy z pożyczkodawcami, aby pomóc naszym klientom pozostać w ich domach. Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec i jej zespół prawny zajmujący się obroną przed Foreclosure podchodzi do naszych klientów indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowych faktów i okoliczności każdej sytuacji. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę w celu opracowania indywidualnej strategii dla każdego klienta, dostosowanej do jego obrony przed Foreclosure.

Przygotowanie do obrony przed Foreclosure w New Jersey

Proces Foreclosure w New Jersey rozpoczyna się, gdy zalegasz ze spłatami kredytu hipotecznego, a Twój pożyczkodawca wyśle Ci pocztą zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia procesu Foreclosure. Od tego momentu pożyczkodawca musi przestrzegać bardzo szczegółowych procedur, zanim uzyska ostateczny wyrok w sprawie Foreclosure. Prawo chroni twoje prawa jako właściciela domu i niezwykle ważne jest, abyś uczestniczył i był informowany przez cały proces Foreclosure, aby walczyć i pozostać w domu.

Zalecamy następujące czynności, aby przygotować się do procesu Foreclosure:

Nie wyrzucaj poczty

Prosimy o natychmiastowe otwieranie każdej przesyłki pocztowej od pożyczkodawcy podczas całego procesu foreclosure. Wiele z tych zawiadomień wymaga podjęcie działań w ograniczonych terminach czasowych. Otwarcie przesyłki pocztowej i wysłanie jej do swojego prawnika pozwala nam omówić odpowiednią strategię, aby uniknąć przekroczenia terminów. Przygotowanie jest kluczem do właściwej strategii prawnej.

Znajdź pakiet dokumentów, który otrzymałeś przy kupnie domu (closing)

Przechowuj kopie wszystkich dokumentów, które wówczas podpisałeś w łatwo dostępnym miejscu, ponieważ jasno określają warunki kredytu hipotecznego i kwotę pożyczki. Jeśli nie możesz ich znaleźć, wyślij prośbę do pożyczkodawcy o kopie. Spokojnie oceń swoją sytuację finansową. Zastanów się, ile naprawdę jesteś w stanie wydać na koszty zamieszkania w przyszłości.

Uważaj na oszustwa

Pozbawione skrupułów firmy często żerują na włascicielach domów borykających się z problemi finansowymi, wabiąc ludzi jakąś szaloną ofertą. Według powiedzenia: jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, to najprawdopodobniej prawdziwe nie jest!

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.