Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

A Deportation Law Firm That Fights for Your Rights in Hackensack, NJ

If you or a family member are in removal proceedings, what is known as deportation, then you need to know the rights and the defenses that are available to you. There are many deportation defenses which require specific elements to be met. Due to the complexities in the immigration laws, possibilities may not be apparent without experienced immigration and deportation legal assistance.

During consultations with the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC, our experienced immigration and deportation lawyer will examine if you have a valid deportation defense, undergo discovery of the charges and particular circumstances, and consider the best deportation defense strategy for you. Our team is with you every step of the way, filling out any required forms, helping prepare exhibits that back up your statements, drafting legal briefs arguing your case, and preparing you and any witnesses for the court hearing. At the hearing, we vigorously defend your rights!

Bergen County Court House

Details Matter

When it comes to immigration and whether you can live and work where you want, every detail matters. When the slightest paperwork error or missed deadline can mean years of delays, it is essential to do things right the first time. An experienced immigration lawyer can address your particular needs with deportation, and put you in the best position for a positive outcome. Take the first step now and contact a local immigration attorney to discuss your rights and specific situation.

We Fight for You Every Step of the Way

Deportation / Removal Defense and Immigration Appeals
 • Denial of Applications
 • Deportation or Removal Proceedings
 • Motions to Reconsider and Reopen
 • Criminal Convictions
 • 245(i)
 • Hearings before the Immigration Court (EOIR)
 • Stays of Deportation and Cancellation of Removal
 • Appeals of Decisions
 • Consequences of being out-of-status
After Deportation, Removal, or Voluntary Departure

If you have been deported from the United States either voluntarily or forcibly by an Immigration Judge and/or Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) and/or Customs, there may be an avenue to reopen your case.  Call us today for a consultation!

 • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Doświadczona Kancelaria Prawna w Hackensack, NJ, która walczy o Twoje prawa w procesie Deportacji

Jeśli Ty osobiście lub ktoś w rodzinie jest w trakcie procedury wydalenia ze Stanów Zjednoczonych (tzw „deportacji”), to powinieneś znać prawa i możliwe obrony, które można wykorzystać w Twoim przypadku. Istnieje wiele możliwych obron przed deportacją, które wymagają spełnienia określonych warunków. Ze względu na złożoność przepisów imigracyjnych, możliwości mogą nie być oczywiste bez doświadczonej pomocy prawnej w zakresie imigracji i deportacji.

Podczas konsultacji z Kancelarią Adriana Wos-Myśliwiec, nasz zespół będzie z Tobą na każdym kroku, wypełniając wszystkie wymagane formularze, pomagając w przygotowaniu odpowiednich / właściwych dowodów, które potwierdzają Twoje oświadczenia, przygotowując dokumenty prawne w Twojej sprawie oraz przygotowując Ciebie i wszystkich świadków na rozprawę sądową. Na rozprawie energicznie bronimy Twoich praw!

bergen courthouse

Szczegóły mają znaczenie

Jeśli chodzi o imigrację i to czy możesz mieszkać i pracować gdzie chcesz, każdy detal ma znaczenie. Kiedy najmniejszy błąd papierkowy lub niedotrzymany termin może oznaczać lata opóźnień. Ważne jest, aby zrobić wszystko dobrze za pierwszym razem. Doświadczony prawnik imigracyjny może zająć się Twoimi konkretnymi potrzebami w sprawach deportacji i postawić Cię w jak najkorzystniejszej pozycji do uzyskania pozytywnego wyniku. Zrób pierwszy krok już teraz i skontaktuj się z lokalnym prawnikiem imigracyjnym, aby omówić swoje prawa i konkretną sytuację.

Walczymy dla Ciebie na każdym kroku twojej drogi

Odwołania w sprawie obrony przed deportacją / wydaleniem i imigracji w zakresie
 • Odmówione wnioski
 • Postępowanie w sprawie deportacji lub wydalenia
 • Wnioski o ponowne rozpatrzenie i ponowne otwarcie
 • Wyroki karne
 • 245 (i) („Amnestia”)
 • Przesłuchania przed sądem imigracyjnym (EOIR)
 • Zawieszenie deportacji i anulowanie wydalenia
 • Odwołanie od decyzji Sądu lub USCIS
 • Konsekwencje braku statusu
Po deportacji, wydaleniu lub dobrowolnym wyjeździe

Jeśli zostałeś deportowany ze Stanów Zjednoczonych dobrowolnie lub przymusowo przez sędziego imigracyjnego i / lub Urzędu Imigracyjnego („ICE”), może istnieć możliwość ponownego otwarcia sprawy. Zadzwoń do nas już dziś na konsultację!

 • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.