Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

Legal Counsel Defending Driving With a Suspended License in New Jersey

Driving with a Suspended or Revoked License in the state of New Jersey is one of the more serious motor vehicle offenses. If your driving privileges are suspended for any reason, but you continue to drive, you are likely facing serious penalties. Do not merely submit to the state and admit guilt.

As a former judge and former prosecutor of the Central Municipal Court of Bergen County, the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC has experience that few other New Jersey attorneys can provide you. Let the Law Office of Adrian Wos-Mysliwiec, LLC defend you against the charges. Call for a consultation at 201-343-0031.

Bergen County Court House

Driving With a DUI Suspension

LICENSE LOSS: Additional 1-2 years

PRISON TERM: 10-90 days

FINES & SURCHARGES: $500 fine

$250/year surcharge (payable for 3 years)

Types of Driver License Suspensions

In the state of New Jersey, there are essentially four (4) types of driver’s license suspensions:

Close Out Suspensions

A close out is a court-imposed suspension resulting from an individual’s failure to appear in court, failure to pay a court fine or failure to adhere to a Court Order. For example, failing to perform community service, surrender a license, or perform IDRC. A warrant is typically in existence when a case goes to close out. The warrant customarily will not be lifted absent posting of the warrant amount or the appearance of an attorney on behalf of the defendant.

Surcharge Suspensions

One of the more common scenarios giving rise to a suspension in NJ is failure to pay insurance surcharges. A surcharge is levied on an individual’s New Jersey driver’s license when they accumulate 4 or more points, or commit an administrative infraction such as allowing their insurance to lapse or driving privilege to be suspended. When a surcharge becomes due but is unpaid, the New Jersey Division of Motor Vehicles (DMV) suspends the individual’s driving privilege unless and until the unpaid surcharges are paid and/or an acceptable payment plan is agreed to by DMV. Failure to pay surcharges can become a recurring issue and extremely complicated to resolve.

Court Order

The reason for a license suspension can be as basic as a Court Order. Indeed, a municipal court or superior court in NJ possesses authority to suspend an individual’s driver’s license for such things as driving without insurance, driving while suspended, driving while intoxicated, or possession of cds. A suspension may be modified, eliminated, or ran concurrent by a Court but generally this can only be accomplished with the assistance of a knowledgeable lawyer.

Child Support Suspension

When an individual opens a child support account with county probation in NJ, the individual’s driver’s license number is attached to the probation account. If the individual falls behind in paying child support, probation can issue a child support warrant and an order for suspension of the individual’s driving privilege. The suspension typically will not be lifted unless the child support warrant and arrearage is satisfied and/or the warrant is recalled by probation or the Court.

If your New Jersey driver’s license has been suspended, the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC can help you in restoring your driving privilege. Call 201-343-0031.

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Doświadczenie w obronie klientów w sprawach prowadzenia pojazdów z zawieszonym prawem jazdy w New Jersey

Prowadzenie pojazdu z zawieszonym lub zatrzymanym prawem jazdy w stanie New Jersey jest jednym z poważniejszych wykroczeń dotyczących kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeśli Twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdu są zawieszone z jakiegokolwiek powodu, ale nadal będziesz prowadzić, prawdopodobnie grożą Ci poważne kary. Nie poddawaj się i nie przyznaj się do winy.

Adriana Wos-Mysliwiec jako była sędzina i były prokurator Centralnego Sądu Miejskiego Powiatu Bergen, ma doświadczenie, które niewielu innych adwokatów z New Jersey może Ci zaoferować. Pozwól Kancelarii Adriany Wos-Mysliwiec obronić Cię przed zarzutami. Zadzwoń na konsultację pod numer 201-343-0031.

Bergen County Court House

Jazda z zawieszonyn prawem jazdy z powodu DUI zawiera kary

Utrata Prawa Jazdy: Dodatkowe 1-2 lata

Kara Więzienia: 10-90 dni

Grzywny i opłaty dodatkowe: 500 $ grzywny

Dodatkowa Opłata 250 USD / rok (płatna przez 3 lata)

Rodzaje zawieszeń prawa jazdy

W stanie New Jersey istnieją podstawowe cztery (4) rodzaje zawieszenia prawa jazdy:

“Zawieszenie zamknięte”

Zawieszenie zamknięte to zawieszenie orzeczone przez sąd wynikające z niestawiennictwa danej osoby w sądzie, niezapłacenia grzywny sądowej lub nieprzestrzegania nakazu sądowego. Na przykład niewykonywanie prac społecznych, oddanie prawa jazdy lub wykonanie IDRC.
Wówczas, nakaz aresztowania istnieje w wyniku zamknięcia sprawy przez sąd. Zazwyczaj ten nakaz nie zostanie zniesiony bez wysłania kwoty opłaty lub wystąpienia adwokata w imieniu pozwanego.

“Zawieszenia rocznej grzywny za nadmierne przewinienia drogowe” (surcharges)

Jednym z bardziej powszechnych scenariuszy powodujących takie zawieszenie prawa jazdy w stanie New Jersey jest niezapłacenie za ubezpieczenie. Taka dodatkowa opłata (kara) jest pobierana od indywidualnego prawa jazdy w stanie New Jersey w przypadku zgromadzenia 4 lub więcej punktów lub popełnienia wykroczeń administracyjnych, np. wygaśnięcie ubezpieczenia lub zawieszenie prawa jazdy. Gdy mija termin zapłaty, ale opłata nie została uiszczona, Wydział Pojazdów Samochodowych stanu New Jersey (MVC) zawiesza prawo jazdy danej osoby, do czasu zapłacenia i / lub zaakceptowania przez MVC planu płatności. Nie zapłacenie tej rocznej grzywny może stać się powtarzającym problemem niezwykle trudnym do rozwiązania.

“Wyroki sądowe”

Przyczyna zawieszenia prawa jazdy może być tak prosta, jak orzeczenie sądowe. Rzeczywiście, sąd miejski lub sąd wyższego szczebla w stanie New Jersey jest uprawniony do zawieszenia prawa jazdy za takie przewinienia jak: prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia, prowadzenie pojazdu w zawieszeniu, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub posiadanie środków odurzających. Takie zawieszenia mogą być zmienione lub zniesione ale zasadniczo można tego dokonać tylko z pomocą kompetentnego prawnika.

“Zawieszenie alimentów na dziecko”

Kiedy dana osoba otwiera konto alimentacyjne w urzędzie powiatowego kuratora sądowego w New Jersey, to do tego konta dołączany jest numer prawa jazdy danej osoby. Jeśli ta osoba zalega z płaceniem alimentów na dziecko, to urząd kuratora może wydać nakaz aresztowania i nakaz zawieszenia prawa jazdy. To zawieszenie zazwyczaj nie zostanie zniesione, chyba że warunki nakazu aresztowania zostaną spełnione i zaległość alimentacyjna zostanie wyrównana i / lub nakaz aresztowania zostanie odwołany przez sąd na okres próbny.

Jeśli Twoje prawo jazdy zostało zawieszone w New Jersey, Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec może Ci pomóc w przywróceniu Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów. Zadzwoń do nas pod numer 201-343-0031.

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.