Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Integrity. Honesty. Loyalty.

Experience You Can Trust

Dedicated to Achieving Results

Mówimy po Polsku!

Let the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC Do the Fighting for You

Established in 2005, the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC in Hackensack, NJ provides personal legal services in Divorce and Family Law, Bankruptcy, Foreclosure Defense, Immigration, Deportation Removal Defense, Expungements, Estate Planning, Civil Litigation, and Municipal Court matters including Traffic Tickets, DUI, and Criminal cases.

With a sincere determination to prevail and achieve the best possible result, the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC provides its clients with one-on-one, relationship-based legal representation and undertakes its client’s fights as its own. When you need a lawyer dedicated to your needs, call 201-343-0031. Don’t face the courts alone!

When You Need a Legal Warrior on Your Side

The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC believes in providing personalized attention and care. Our legal team takes the time to foster a relationship, listen to your concerns, determine the best strategy, and fight tirelessly for you. Ms. Wos-Mysliwiec’s extensive background as a prosecutor, a municipal judge, a community leader, and more than 20 years of legal practice in New Jersey, has earned her an elevated level of experience and esteem that will get you the outcome that you deserve.

Learn More

Adriana

We Are the Only Woman-Owned Polish-Speaking Law Firm in Bergen County

Mówimy po Polsku! The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC has been proudly serving the Polish-American community in Bergen County for over 14 years. Raised in a Polish household and fluent in Polish, Adriana Wos-Mysliwiec uses her knowledge and experience of Polish traditions to advocate for the community’s rights in court.

We provide our Polish-speaking clients with a Polish-speaking attorney to provide personal care and attention as we guide our clients through the legal process. We are committed to understanding you and your case, helping you understand the process, protecting your rights, and fighting for justice. Look for our “Click here for Polish language” button on each page to view a Polish language version of the page.

Contact Us for a Consultation

The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC

Address
45 Essex St, Suite 202
Hackensack, NJ 07601

Phone
201-343-0031

Hours of Operation
Monday: 9:00 AM – 5:00 PM
Tuesday: 9:00 AM – 5:00 PM
Wednesday: 9:00 AM – 5:00 PM
Thursday: 9:00 AM – 5:00 PM
Friday: 9:00 AM – 5:00 PM

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Niech Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec walczy w Twojej sprawie

Od momentu założenia w 2005 roku w Hackensack w stanie New Jersey, Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec świadczy usługi prawne w zakresie: prawa rozwodowego i rodzinnego, prawa upadłościowego (bankructwa), obrony w przypadku zajęcia nieruchomości przez bank (foreclosure), prawa imigracyjnego, obrony przed deportacją, wymazania z rejestru karnego, planowania spadkowego i spraw cywilnych.

Kancelaria Adriany Wos-Myśliwiec dąży do zwycięstwa i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Zapewnia swoim klientom zindywidualizowaną reprezentację prawną opartą na zbudowanych relacjach i podejmuje walkę klienta w sądzie jak swoją własną. Jeśli potrzebujesz prawnika, który będzie oddany Twoim potrzebom, zadzwoń pod numer 201-343-0031. Nie walcz samotnie z sądami!

Gdy potrzebujesz Prawnika walczącego po Twojej Stronie

Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec wierzy w indywidualne podejście do każdej sprawy. Adriana Wos-Myśliwiec poświęci czas na zbudowanie zaufania i wysłuchanie Twoich obaw, wybranie najlepszej strategii i będzie niestrudzenie walczyć o Twoją sprawę. Bogate doświadczenie i szacunek, który Adriana Wos-Mysliwiec zdobyła jako prokurator, sędzia sądu miejskiego, lider swojej społeczności z ponad 20-letnią praktyką prawniczą w New Jersey, zapewni wynik na jaki zasługujesz.

Ucz się więcej

Adriana

Jesteśmy Jedyną Polskojęzyczną Kancelarią Prawną Prowadzoną Przez Kobiętę w Powiecie Bergen

Mówimy po Polsku! Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec od wielu lat służy z dumą polsko-amerykańskiej społeczności w powiecie Bergen. Adriana Wos-Mysłiwiec będąc wychowana w polskiej rodzinie i biegle władająca językiem polskim, wykorzystuje swoją wiedzę i znajomość polskich tradycji w sądzie jako rzecznik praw tej społeczności.

Naszym polskojęzycznym klientom zapewnimy prawnika mówiącego po polsku, który poświęci im specjalną uwagę, otoczy opieką i przeprowadzi ich poprzez proces prawny. Zobowiązujemy się zrozumieć Ciebie i Twoją sprawę, pomóc Ci zrozumieć ten proces, chronić Twoje prawa i walczyć o sprawiedliwość.

Skontaktuj się z nami

The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC

Adres
45 Essex St, Suite 202
Hackensack, NJ 07601

Telefon
201-343-0031

Godziny operacji
Poniedziałek: 9:00 AM – 5:00 PM
Wtorek: 9:00 AM – 5:00 PM
Środa: 9:00 AM – 5:00 PM
Czwartek: 9:00 AM – 5:00 PM
Piątek: 9:00 AM – 5:00 PM

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.