Skip to Content
chevron-left chevron-right chevron-up chevron-right chevron-left arrow-back star phone quote checkbox-checked search wrench info shield play connection mobile coin-dollar spoon-knife ticket pushpin location gift fire feed bubbles home heart calendar price-tag credit-card clock envelop facebook instagram twitter youtube pinterest yelp google reddit linkedin envelope bbb pinterest homeadvisor angies

Mówimy po Polsku!

A Trusted Guide and Advisor in Estate Planning in Hackensack, NJ

WILLS  |  POWER OF ATTORNEY  |  LIVING WILL

During these changing and uncertain times, it has never been more important to prepare a will and an estate plan. Estate planning includes multiple documents, consideration of your personal financial and medical situation as well as a review of your relationships. Adriana Wos-Mysliwiec, Esq. is an experienced will and estate planning lawyer in Hackensack, NJ, who can guide you through the process. The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC provides 3 documents for one price: a Will, a Living Will, and a Power of Attorney.

couple talking to lawyer

Your Last Will and Testament

A Will distributes your property to your heirs or to anyone you want. If you don’t have a Will, N.J. laws will fill in the gap. But these “defaults” may not do what you would prefer would happen with your assets. Your Will controls what happens. You distribute your property, establish care for your children and express your wishes upon your death – all in one document!

Adriana

Changing Your Will

As your life changes, so might your estate plan needs. If you need to update your will, our office can review your Will and draft codicils to address changes in your lifestyle, financial situation, marital status, number of children or other changes.

  • A Living Will is an essential estate planning document that sets the parameters for medical intervention should you become incapacitated. This assures you that when you are most vulnerable, your wishes will be honored.
  • A Power of Attorney is also an essential part of estate planning, and also allows someone you trust to conduct your affairs if you need to travel, or if you become incapacitated or just need help doing everyday things.

Proper estate planning will provide the answers to many of the questions that can arise: Who will receive your assets? Who will care for you? What happens if you are incapacitated or can not even sign a check? The Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC will provide you the guidance and prepare the documents to bring you and your loved ones clarity and peace of mind.

  • Contact Us Today

PLEASE NOTE, each case is different, and its unique facts may affect the results of any litigation, whether in a divorce, TRO/FRO, municipal court case, immigration application or a bankruptcy petition or any legal strategy or case. The above information is general in nature and in no event is intended as legal advice or to create the attorney / client relationship between the reader and the Law Office of Adriana Wos-Mysliwiec, LLC. This article provides general information in an attorney advertising format. Before you complete any documents, please be sure to seek the advice of counsel.

BEFORE YOU SIGN ANYTHING OR ACCEPT ANY DEAL, WHETHER IN A CRIMINAL, MUNICIPAL OR FAMILY COURT MATTERS PLEASE, PLEASE, CONSIDER YOUR IMMIGRATION STATUS: If you are not a United States Citizen and if you plead guilty to or are found guilty after trial of certain offenses, including certain motor vehicle offenses, it may result in your being deported, that is removed, from the United States, it may result in you not being able to obtain your United States’ Citizenship or to maintain your Lawful Permanent Residency (“Green Card”), or it may prevent you from returning to the United States if you leave voluntarily. It is your constitutionally protected right to talk to someone who knows what they are talking about regarding the immigration consequences of a plea. Call us for a consultation today!

Disclaimer: Please be aware that the above is only an overview and is not intended as legal advice for your particular case. This information should not create an unjustified or any expectation that similar results can be obtained for others without regard to specified factual and legal circumstances. Each case is unique and different, with its own set of circumstances and applicable law. Therefore, never assume that you should, or should not, do something without first contacting an attorney for legal advice. If you feel you are in a situation where legal advice is needed, please don’t hesitate to contact us at 201-343-0031. We would be happy to set up a consultation with you, free of charge, to go over your particular case and to see where we may be of legal assistance.

Zaufany doradca w sprawach planowania spadkowego z Hackensack, NJ

PRZYGOTOWANIE TESTAMENTÓW | PEŁNOMOCNICTW OGÓLNYCH | PEŁNOMOCNICTWO DO DECYZJI MEDYCZNYCH (DOTYCZĄCE WOLI PACJENTA)

Przygotowanie testamentu i planu spadkowego nigdy nie było ważniejsze niż w tych zmieniających się i niepewnych czasach. Planowanie spadkowe obejmuje przygotowanie wiele dokumentów, analizę osobistej sytuacji finansowej i medycznej, a także przegląd pokrewieństwa. Mecenas Adriana Wos-Myśliwiec jest doświadczonym prawnikiem w Hackensack, New Jersey, który zajmie się planowaniem spadkowym, i udzieli odpowiednich informacji na temat tego procesu. Kancelaria Adriany Wos-Mysliwiec przygotowuję za jedną cenę 3 dokumenty: Testament, pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo w sprawach medycznych.

couple talking to lawyer

Twój Testament

Testament rozdziela Twój majątek Twoim spadkobiercom lub komukolwiek komu zechcesz. Jeśli nie masz testamentu, prawo N.J. wypełni tę lukę. Ale, te „ogólne zasady” nie będą zgodne z Twoim życzeniem, co powinno stać się z Twoim majątkiem. Twój testament kontroluje to, co ma się stać. Rozdzielasz swój majątek, ustanawiasz opiekę dla swoich dzieci i wyrażasz swoje życzenia na wypadek śmierci – wszystko w jednym dokumencie!

Adriana

Zmiana Testamentu

Być może, że wraz ze zmianami w Twoim życiu i Twój plan spadkowy również powinien być zmieniony. Jeśli potrzebujesz zaktualizować Twój testament, nasze biuro może go przejrzeć i przygotować projekt kodycylów w celu uwzględnienia zmian w Twoim stylu życia, sytuacji finansowej, stanie cywilnym, liczbie dzieci itd.

  • Pełnomocnictwo dotyczące woli pacjenta w odniesieniu do praw medycznych. Jest to niezbędny document, który określa zasady interwencji medycznej na wypadek niezdolności do wyrażenia świadomej zgody.  To zagwarantuje, że to twoje życzenia będą respektowane w chwili, gdy jesteś najbardziej bezbronny.
  • Pełnomocnictwo jest również istotną częścią planowania spadkowego, a także pozwala osobie której ufasz na prowadzenie Twoich spraw w sytuacjach: gdy musisz podróżować, jeśli jesteś nie zdolny do wyrażania swojej woli lub po prostu potrzebujesz pomocy w sprawach codziennych.

Właściwe planowanie spadkowe odpowie na wiele pytań, które mogą się pojawić: Kto otrzyma Twój majątek? Kto będzie się Tobą opiekował? Co się stanie, jeśli jesteś niezdolny do wyrażenia swojej woli lub nawet nie będziesz w stanie podpisać czeku? Kancelaria Adriana Woś-Myśliwiec udzieli Ci porady i przygotuje dokumenty, które zapewnią Tobie i Twoim bliskim przejrzystość i spokój ducha.

  • Skontaktuj się z nami

UWAGA! Każda sprawa jest inna, a jej różne fakty mogą mieć wpływ na wynik jakiegokolwiek postępowania sądowego, czy to w przypadku rozwodu, zakazów zbliżania się (TRO / FRO), sprawy sądu miejskiego, sprawy imigracyjnej, wniosku o ogłoszenie upadłości czy jakiejkolwiek strategii prawnej lub postępowania sądowego. Powyższe informacje mają charakter ogólny i w żadnym wypadku nie służą jako porada prawna, czy w celu zbudowania relacji adwokat / klient pomiędzy czytelnikiem a Kancelarią Adriany Wos-Myśliwiec. Ten artykuł zawiera tylko ogólne informacje w formie reklamy adwokata. Przed wypełnieniem jakichkolwiek dokumentów należy zasięgnąć porady prawnika.

ZANIM PODPISZESZ COKOLWIEK LUB PRZYJMIESZ JAKĄKOLWIEK UMOWĘ, CZY TO W SĄDZIE KARNYM, MIEJSKIM LUB RODZINNYM, PROSZĘ ROZWAŻYĆ SWÓJ STATUS IMIGRACYJNY: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych i jeśli przyznasz się do winy lub zostaniesz uznany winny popełnienia przestępstwa w wyniku postępowania sądowego, w tym pewnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, może to skutkować deportacją, czyli wydaleniem ze Stanów Zjednoczonych, brakiem możliwości uzyskania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych lub utrzymania legalnego stałego pobytu („zielonej karty”). Może również uniemożliwić Ci powrót do Stanów Zjednoczonych w przypadku dobrowolnego wyjazdu. Zgodnie z konstytucją przysługuje Ci prawo do rozmowy z kimś, kto wie jakie imigracyjne konsekwencje będzie miało Twoje przyznanie się do winy. Zadzwoń po konsultacje już dziś!

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Zwracamy uwagę, że powyższe informacje zawierają jedynie ogólny przegląd i nie stanowią porady prawnej w konkretnej sytuacji. Informacje te nie powinny stwarzać nieuzasadnionych lub jakichkolwiek oczekiwań, że inne osoby mogą uzyskać podobne wyniki bez względu na występujące fakty lub okoliczności prawne. Każdy przypadek jest niepowtarzalny i inny. Posiada swoisty zestaw okoliczności i obowiązujące prawo. Dlatego nigdy nie zakładaj, że powinieneś lub nie powinieneś coś zrobić bez uprzedniego skontaktowania się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Jeśli uważasz, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebna jest porada prawna, nie wahaj się skontaktować z nami pod numerem 201-343-0031. Z przyjemnością umówimy się z Tobą na konsultację, aby omówić Twoją konkretną sprawę i sprawdzić, gdzie możemy Ci pomóc.